24.12.15

Isaia 8:21 _ 9:6

(Fanamarihana: Ity tononkalo ity dia nosainina hanaovana fihetsika mirindra ka misy paika arahina, ireny tarehimarika ireny dia mari-piatoana manisa ao anaty)

Indreny izy rehetra fa mijaingijaingy (5)
voagejan'ny tsy fananana na inona na inona (2)
sy ny hanoanana mianjady ka sahirana mitady (3)
Mikarokaroka etsy sy eroa? (2)
Sakafo no tadiaviny
mitsindroka anefa tsy mahita harapaka
Sosotra amin'ny tsy fahitana hanina
dia nanandratra ny lohany tsimoramora
toa mitaraina nefa manome tsiny
ny mpitondrany sy Andriamaniny mihitsy aza.

Dia nanondrika ny lohany
Feno fahakiviana, mahatsiaro fanina,
ketraka tanteraka
difotry ny henatra ka ny loha no saronana
Eny, ny fahadisoam-panantenany tena lalina dia lalina
Aizina mandifotra
Nefa (3) ... NEFA (4)
Moa va dia avela ho rendrika ao anatin'ny
fahafaham-baraka izy ireo?
Tsy efa ampy ve izay fotoana nierena lavabe izay?
    Atrakao ny loha
    Miarena
    Mijoroa
    Fa avy ho anao ny famonjena

Indreo ny olona mandeha tanatin'izany aizina izany
fa mahita mazava lehibe
Nokosehiny ny masony
ny mazava tokoa va re?
Eny! Nitaratra sy namirapiratra tamin'ireo
nonina tambanin'ny aloka mampahaketraka ny fahazavana.

Nakarin'izy ireo ny tanany migadra
narosony hianohany ilay ery alohany
Ka nivaha ny fatorana
Nivaha hoe?
Hamarino tsara e!
Eny! nivaha, afaka izy, Afaka!

Tompo ô! Navelanao ho mirana ihany izy ireo
indreo mifampiarahaba fa nahazo fitahiana
Dia velona ny horaka
Raikitra ny hoby.

...   ...   ...

Fa zaza no teraka ho antsika
Zazalahy no omena antsika
nomena hiantsorohany ny fahefana
Zary anarana fiantso Azy mihitsy ny hoe:
    Mpanoro hevitra igagàna
    Andriamanitra mahery
    Mpiahy mandrakizay
    Mpandova hitondra filaminana
Ary hanitatra tsy an-kijanona
ny ambaindain'ny fiandrianan'i Davida Izy.

Dia hiantoka ny fahamarinana
sy ny rariny ao amin'ny fanjakany
mba hiadanan'ny vahoakany kosa Izy,
manomboka izao ka ho mandrakizay.
Tenin'ny Tompo ampoky ny fitiavana izany
ka hotaterahiny.


Jentilisa 17 desambra 1996

6.3.13

Ny fifehezan-tena

Andry iankinan'ny fanabeazana
Ho antoky ny famirapiratan'ny fiainana manontolo
     Ny fifehezan-tena


Tsy fampijaliana tsy misy antony fa fisedrana
     Manana ny fiavahany amin'ny fanaziogana
     Manana ny fiavahany amin'ny fanagiazana
     Manana ny fiavahany amin'ny faneriterena
   Fa mahalala ny fatran'ny fahalalana kosa sy mihataka amin'ny gaboraraka


Sambatra ny olona tsara sy ampy fifehezan-tena
   Ka mampihatra izany araka izay ananany eo amin'ny fiainany.
Ho voarombany ny amboaran'ny fahononam-po.


Tsy atoro ianao fa tsy afa-po ny olona na dia eo anivom-pahafinaretana aza !


Sambatra ny olona mahatazona ny fifehezan-tena ao aminy
     Tsy be fanontaniana loatra intsony amin'ny hoe :
          Fa dia nahoana loatra ?
                    na
          Fa maninona ary ?
Fa efa mahafantatra kosa ny tokony ataony izy
Ary mahafantatra ny lalana tokony hodiaviny mandritra ny fiainany manontolo.



Dinidinika anaty teo am-pandinihana ny fanombohan'ny salamo 119, taona 1995

-72-
 

7.7.12

Ekeko Ny Hitia

Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no nahaterahanao tety
Ka ekeko ny hitia
        Novesara-pahoriana
        Toa very sy nariana
        Tsy mampaninona ahy
        Tsy hisy ny ahiana
Satria ny lehibe indrindra dia ny namangianao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no fampianaranao tety
Ka ekeko ny hitia
        Na iza hanabanty
        no sady hanaratsy
        Tsy mampaninona ahy
        ny teny tsy ho tanty
Satria ny lehibe indrindra dia ny nampiononanao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no niaretanao tety
Ka ekeko ny hitia
        Na dia arahina akora
        sy anaova-tsipy rora
        Tsy mampaninona ahy
        fa zakaiko moramora
Satria ny lehibe indrindra dia ny nitiavanao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no namonoana Anao tety
Ka ekeko ny hitia
        Na ho tra-panesoana
        sy ihara-pamaboana
        Tsy mampaninona ahy
        sy entiko handrosoana
Satria ny lehibe indrindra dia ny nanavotanao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no nitsangananao tety
Ka ekeko ny hitia
        Raha nitolona irery
        na hoe koa voateritery
        Tsy mampaninona ahy
        Noho ny sandrinao mahery
Satria ny lehibe indrindra dia ny fanafahana am-panahy
Eny, ekeko ny hitia



Jentilisa
talata 26 marsa 1996


-71-

6.7.12

Tezitra Izy?

Nataony ihany ny mody tsy sosotra
mody tsy sosotra
saingy tsikariny ve ny fivoaky ny molotra
miha-montotra?
... Tezitra izy.

          Indray mitopy maso zary tsirihina
          toa tsy maninona
          saingy raha  nodinihina sy nokitihina
          hay tsy tohinina!
          ... Tezitra izy.

Oviana na taiza aho no mba nitrerona
hoy ny ambetin-teniny
nefa izato feony efa mierongerona
tsy mba noheveriny
... Tezitra izy.



Jentilisa
18 janoary 1995


-70-


5.7.12

Fa Iza Loatra?

Fa iza moa ianao iny?
no nahahendratra fijery
nampibaradaka fiteny
nampangovitra ny molotra
izay ambara mila ho votsotra
fa tafaharo ranoiray
tsy misy faingo, tsy misy teboka
ny teniko
fa haingan-doatra
raha ny am-po mandroatra
no haloatra?

        Fa iza moa ianao iny?
        no nampanjary nahalemy
        ny hambom-po zatra memy
        nampiaka-tosi-drà
        sy nahatoro ny fanahy
        nahataitra ny tsy tandrina
        nahagorobaka ny tenda sy nahatsemboka ny hadrina
        nahavoritra ny tetika
        nampahadiso ny fihetsika
        be ny hafa-tiana alefa
        ampitaina tamin'izay
        fa ny lela... tsy nahefa

Fa iza tokoa ianao iny?
no zary lasa ambetin-teny
tadiaviko ombieny
hojerena eny ho eny
amin'ilay lalana iny
ka toa mirenireny
raha tsy mifanena aminao
amin'ny andro nofinidy
sy amin'ny ora efa tadidy?

        Misonanina ny saina
        fanimpanina ny loha
        te-hiarina ny fo
        fa savolanina ny aina
        dia nosinganina ny hoe
        hilamindamim-pitsikiana
        sa hihamikamin'hakiviana?
        ny ho avy no hanambara
        izay ho tohin'ny tantara
        hamarara
        sa ho tsara?



Jentilisa
27 jolay 1996


-69-

4.7.12

Ny Tarigetra

Kalokalo no ventsoina
fa tsaroana
ny tenanao, ny tsikinao

Izany teny fanesoana
toa foana
raha tsipalotro ianao

Lasa lavitry ny tsetra
sy joretra
ny mitoetra anilanao

Igohako ny mamy rehetra
tsy misy fetra
ny fiarahako aminao

Tsy mba haiko soloina
na vonoina
izay nanaitra taminao

Izao fiainana anoloana
tsy tsapa intsony
fa sarobidy loatra ianao

Tanjotsika imasoana
ny tarigetra
handeha hiara-ko doria e!


Jentilisa
15 novambra 1991


-68-

3.7.12

Ahitako Fifaliana

Ny salovan-tavanao
no manolotra firariana
tsy lany hamamiana

Izato teninao
toa hira mahaliana
tsy mahasondriana

Ny tenanao
toa sary mahavariana
ahitako fifaliana

Ny hamamiana?
toy ny ranon-tantely
tsy hogohiko afa-tsy ao amin'ity saha iray

Ny hira mahasondriana
ao ilay hiram-boronkely
izay efa nofisina hatramin'izay

Ilay sary mahavariana
aloky ny tsinganan'anjely
hotiaviko mandrakizay


Jentilisa
Novambra 1991


-67-


2.7.12

Ny Asa-Soratro

Tsy misy dikany, hoy ny tsy tia
fitiavana, hoy ny mpitoriteny
toriteny, hoy ny tsy tia maoraly
be maoraly, hoy ry zareo maditra
Ditra izany! hoy ny mpankahala
Tena halako, hoy ny voahitrikitrika
Fanitrikitrihana, hoy ny efa nahatsapa
Fahatsapana, hoy izay efa niharany
Misy azo ampiharina, hoy ny mpisaina
Ny fisainako ihany io ka!

Fandanian'andro, hoy ny tsy manam-potoana
io foana, hoy ny mpibedibedy
Be dia be ity, hoy ny mpandika vilana
Manahirana, hoy ny mpihafahafa
Hafa koa, hoy ny tsy mety mionona
Fiononako, hoy ny malahelo
Fendrofendro, hoy ny mampirediredy
satria rediredy, hoy ny tery saina
Fa miala maina izay tsy mankafy e!


Jentilisa
2 aogositra 1995



-66-

1.7.12

Ny Soratro

Tsy noforoniko ny soratro
fa teny notsimponiko
rehefa re teny ho eny.

Tsy nosainiko ny soratro
fa bitsi-davareny
natosaka tao amiko.

Tsy avy amiko ny soratro
fa tolo-kevitra mangina
sy nibaiko handray penina.

Tsy fananako ny soratro
fa talenta nampindramina
hampitombo harintsaina.

Izaho aza tsy nanampò
tsy nieritreritra mihitsy
ny antsoina ho mpanoratra.


Jentilisa
22 aogositra 1996

-65-

30.6.12

Dò-Panoto

Avy any an-tendrombohitra any no miboika ny loharano
Fa ny hiafaran'izany na ho very an-dranomasi-tsi-hita lany
na ho voavily ihany ka hankao an-dobo manganohano
mba hahatamàna sy hanome aina izay rehetra mila izany.

Fa raha ny fo no mitempo mafy manambaka dò-panoto an-daona
sy hanorotoro ireo tavela ao anaty ka naharîtra ny fotoana
ary manasafotofoto ny efa fotsy mba hihoatra ho very foana
tsaroako a amin'izay fotoana izay ny adin-tsaiko sisa no manoloana ahy.


Jentilisa
26 mey 1993

-64-